مشاهده همه
 • اتوکلاو Scican Statim 7000
  350000000
  349900000 تومان
  100٪ فروش رفته
 • مانیتور Drager مدل Infinity Delta and Delta XL
  10000000
  9650000 تومان
  100٪ فروش رفته
 • ونتیلاتور Drager مدل Evita V300 Ventilator
  15000000
  10٪
  13500000 تومان
  100٪ فروش رفته
 • چراغ اتاق عمل KLS Martin مدل marLED V15
  350000
  11٪
  310000 تومان
  100٪ فروش رفته
 • تخت بیمارستان Maquet مدل Alphamaxx Mobile
  15000000
  10٪
  13500000 تومان
  100٪ فروش رفته
 • اتوکلاو Prestige
  2000000
  1940000 تومان
  100٪ فروش رفته
 • دستگاه بیهوشی دراگر مدل فابیوس Drager Fabius
  40000000
  38000000 تومان
  100٪ فروش رفته
 • مشاهده همه
 • اتوکلاو Scican Statim 7000
  350000000
  349900000 تومان
  100٪ فروش رفته
 • مانیتور Drager مدل Infinity Delta and Delta XL
  10000000
  9650000 تومان
  100٪ فروش رفته
 • ونتیلاتور Drager مدل Evita V300 Ventilator
  15000000
  10٪
  13500000 تومان
  100٪ فروش رفته
 • چراغ اتاق عمل KLS Martin مدل marLED V15
  350000
  11٪
  310000 تومان
  100٪ فروش رفته
 • تخت بیمارستان Maquet مدل Alphamaxx Mobile
  15000000
  10٪
  13500000 تومان
  100٪ فروش رفته
 • اتوکلاو Prestige
  2000000
  1940000 تومان
  100٪ فروش رفته
 • دستگاه بیهوشی دراگر مدل فابیوس Drager Fabius
  40000000
  38000000 تومان
  100٪ فروش رفته
 • محصولات زیبایی
 • دستگاه بیهوشی دراگر مدل فابیوس Drager Fabius
  40000000
  38000000 تومان
 • اتوکلاو Prestige
  2000000
  1940000 تومان
 • تخت بیمارستان Maquet مدل Alphamaxx Mobile
  15000000
  10٪
  13500000 تومان
 • چراغ اتاق عمل KLS Martin مدل marLED V15
  350000
  11٪
  310000 تومان
 • ونتیلاتور Drager مدل Evita V300 Ventilator
  15000000
  10٪
  13500000 تومان
 • مانیتور Drager مدل Infinity Delta and Delta XL
  10000000
  9650000 تومان
 • اتوکلاو Scican Statim 7000
  350000000
  349900000 تومان
 • فهرست